Лизинг Сървисис
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Лизинг Сървисис
Акорт Инс
Bulgarian English

НОВИНИ

Митове за спестяване на пари при покупка на автомобил

А сега да развенчаем няколко неверни мита, описани в настоящата стая:
Как да спестим пари при избор и покупка на автомобил

която няма да оприличавам, само ще кажа, че в нея има множество твърдения, които противоречат на закона:

По т.3: В цяло Европа никой не се интересува от собствеността на автомобила, важното е на 4-5 години да се сменя с нов, защото за хората там на първо място е сигурността, изправността и безотказността на автомобила (там никой не си купува „цъкаща бомба“ на 20 години).

Второ, съгласно чл. 384 ал. 2 КЗ обезщетенията по застрахователни щети се изплашат на клиента.

Трето, наистина остатъчната стойност е финансов инструмент за да се моделира размера на вноската, също така е истина, че всеки Лизингодател разсрочва допълнително остатъчната стойност за шест до 12 месеца след изтичане на погасителния план, ако клиентът желае това.

По т. 4: съгласно Закона за потребителския кредит (на които правила се подчинява и договорът за лизинг с потребител) всеки клиент има право на 14-дневен срок за отказ от сделката и лизингодателите стриктно спазват това.

По т. 6 смятам, че при закупуване на употребяван автомобил, най-сигурната покупка е тази, с продавач официален представител (дилър) на производителя (вносителя) на дадената марка. Допускам, че и сами се сещаме защо. Вярно е, че от официален дилър не може да закупим кола на десет и повече години, но такава няма и кой да Ви финансира, а и важи казаното в началото на настоящето изложение.

Вече на пазара е учебник "ЛИЗИНГЪТ КАТО БИЗНЕС - Финансово-правна теория и икономическа практика" с автор Борислав Тодоров.

ЛИЗИНГЪТ КАТО БИЗНЕС - Финансово-Правна Теория и Икономическа Практика - с автор Борислав Тодоров

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

„ЛИЗИНГЪТ“

§ 1. Лизингът в Европа - разновидности (Финансов / оперативен лизинг и др.)
§ 2. Правна форма съгласно българското Законодателство (ТЗ; ЗЗД; НСС17 / МСС 17 Лизинг и др.)
§ 3. Участници в лизинговата сделка. Лизингополучател. Лизингодател.
§ 4. Активи, предмет на лизинг финансиране. Стандартизирани продукти. Финансово-Икономически параметри на лизинга в България.
§ 5. Данъчно – счетоводни аспекти; Данъчни преимущества в България (ЗДДС; ДЗПО; ЗСч., ЗМДТ, НСС17 / МСС 17 Лизинг)

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДДОГОВОРНА ФАЗА И „ДОГОВОРЪТ ЗА ЛИЗИНГ КАТО СЛОЖЕН ПРАВЕН И ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ“

§ 6. Преддоговорна фаза:
§ 6.1. Етапи в преддоговорната фаза и взаимоотношения лизингодател – лизингополучател – доставчик (продавач)
§ 6.2. Анализ (Скоринг) на потенциалните клиенти (правен, финансов, имиджов, психологически и т.н.) и Анализ и оценка на актива. Анализ за рискове от бизнес средата, географското местоположение и други за клиента
§ 7. Договорът за лизинг като сложен правен и фактически състав:
§ 7.1 Договорът
§ 7.2. Оперативният лизинг в частност
§ 7.3. Застраховане: Отговорности, Каско/ Имущество, допълн. Рискове
§ 7.4. Особености на договора за лизинг с потребител ( приложение на ЗПКр.)
§ 8. Администриране на текущи договорите за лизинг и Обслужване на клиенти:
§ 8.1. Договорът за покупко-продажба (Анализ на потенциалния доставчик на актива/ защита на лизингодателя от измами/ Митническо и акцизно обслужване стоки с двойна употреба)
§ 8.2. Регистрационни режими, свързани със собствеността и ползването на лизинговите активи. Приемо- предаване. Правоотношения с държавни, общински и частни институции и лица (ЗМДТ / ЗДвП)
§ 8.3. Обслужване на клиенти. Услуги от общ характер. Гаранционна, извънгаранционна поддръжка
§ 8.4. Управление на автопарк, заместващ МПС, Продукт „Замяна на стар нов МПС, предмет на договор за лизинг“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Как да се пазим от запорирани коли?

Уважаеми дами и господа,

странно е как се въртим около темата, но ни убягва решението, вкл. на специалисти като уважавания от мен нотариус Стилиян Тютюнджиев. Неразбираемо е защо се създава умишлена и несъстоятелна психоза сред хората, без да се дава решението на проблема.

Камарата на ЧСИ поддържа единен регистър на длъжниците https://www.registry.bcpea.org/ и срещу такса от 12 лв. за 24 ч. издава удостоверение на всяко лице, за това дали към негово имущество има наложени запори.

Най-лесното решение е всеки купувач да изиска такова удостоверение от продавача и на база информацията в него да прецени дали да купи или не.

Становището е във връзка с публикации в електронни медии на тема:
Как да се пазим от запорирани коли?

Обръщение във връзка с Проекта за Изменение и допълнение на Закона за Данък Добавена Стойност

Обръщаме се към всички във връзка с Проекта за Изменение и допълнение на Закона за Данък Добавена Стойност, който днес 17.10.2013 г. мина на първо четене в НС , със сериозна доза безпокойство, като бих искал да обърна внимание на предложението на Правителството в частта му, касаеща данъчното третиране на сделките за финансов лизинг.

1. На първо място смятам, че в предложения §27 от ЗИД на ЗДДС е допусната техническа грешка, предвиждайки приложението на §1 (1) ЗИД на ЗДДС за договори за лизинг, които са сключени след 01.01.2013 г.
Правната логика и осигуряването на правна стабилност изискват законът за ДДС – като материален, а не процесуален закон – да няма обратна сила, като се запази режимът на ДДС за сделки със заварено положение преди влизането на закона в сила. В допълнение, обсъжданият Проект засяга финансови правни норми, които установяват задължения за своите адресати, поради което действието им по отношение на възникнали при друг закон сделки не е допустимо; обратното действие може да бъде оправдано само ако новият материален закон не утежнява правното положение на лицата, към които е насочен.

Би могло да бъде подкрепен методът, чрез който законодателят разреши проблема със сделки, възникнали при предходен законодателен ред, в §9 ПЗР на ЗДДС, обн. ДВ бр. 63/04.08.2006 г., по отношение на договорите за финансов лизинг, сключени преди 01.01.2007 г., съгласно който лизинговите компании следваше да внесат списък на текущите договори в своята териториална данъчна дирекция, за да се знае кои са те, за да няма изменения впоследствие.

2. На второ място искаме да отбележим, че смятаме за изключително притеснително и предложението за редакция в §1 от ЗИД на ЗДДС, който въвежда промени в чл. 6 ЗДДС, които, вместо да решават съществуващи казуси, поставят нови въпроси и неясноти, които могат да доведат до различно тълкуване на нормата в лизинговия бранш и съответно биха довели до редица санкции от страна на НАП поради различно прилагане на регулацията. Отворените въпроси са в следните направления:
• Остава ли в сила предвидената до сега възможност за договори за финансов лизинг с опция за прехвърляне на собственост върху стока и нейното осчетоводяване като доставка на услуга, предвид че е предвидена изрична възможност за придобиване правото на собственост срещу заплащане на определена сума, различна от дължимите вноски по договора и вноските по погасителния план не са идентични с пазарната стойност?
• Липсва дефиниция при наличието на какви критерии се приема, че (главниците по) вноските са „практически идентични“ с пазарната стойност на стоката, тъй като нито е определено как ще се изчисляват стойностите, нито е определено какъв ще бъде критерият за определяне на „практическа идентичност“ на две суми.
Нашето мнение е, че институтът на финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността върху стока следва да се запази и новата редакция на чл. 6 ЗДДС следва да се тълкува така, че в случаите, в които имаме опция за прехвърляне на собственост върху стока с предвидена остатъчна стойност и несигурната условност дали лизингополучателят би упражнил опцията за закупуване на стоката или не, то НЯМА ДА Е НАЛИЦЕ ХИПОТЕЗАТА на предвидената редакция в § 1 (последна хипотеза) на ЗИД на ЗДДС.

В заключение считаме, че последствия от несъвършени изменения на закона ще бъдат понесени от цялата икономика на Страната, както и ще затруднят цялостно финансово-банковата система, която ще бъде принудена краткосрочно да финансира нововъзникналите публични задължения за данъчните субекти. В допълнение, с предлаганото правило на §27 от ЗИД на ЗДДС ще се наруши сериозно принципът на правна сигурност и оправданите очаквания на лизингодатели и лизингополучатели, в случай, че се промени изцяло данъчното третиране на договорите за финансов лизинг, при които е предвидена опция за придобиване на правото на собственост. Нашите мотиви са:
Понастоящем клиенти на лизингиовите компании в България са почти всички търговски субекти от всички икономически направления в страната; също така наши клиенти са голяма част от българските потребители, а не на последно място и много държавни и общински органи и учреждения. Драстична промяна в регулацията, касаеща начина на начисляване на ДДС по текущи договори за финансов лизинг, и изместване на датата на данъчното събитие ще доведат до значителни финансови затруднения у нашите клиенти да заплатят дължимия ДДС върху пълната стойност на лизингованите активи.

Затруднението или невъзможността на нашите клиенти да заплатят в новопоставения срок дължимия ДДС върху пълната стойност на лизингованите активи има опасност да доведе до изпадането им в невъзможност редовно да обслужват задълженията си по лизинговите договори (и не само), което от своя страна би довело до значително нарастване на необслужваните лизингови и кредитни задължения. Нова вълна от необслужвани кредитни задължения неминуемо ще постави пред изпитание не само лизинговите компании, но и банките, които обичайно са свързани с тях и техния бизнес. Не на последно място, подобна неяснота и промени в регулацията на ДДС считаме, че ще доведе до цялостно недоверие в бизнес средата и в частност в недоверие към лизинговия бранш, което от своя страна ще рефлектира негативно върху възможностите за лизингово финансиране на инвестициите в Страната.

Възможността за разсрочване на ДДС, предлагана от досегашната редакция на чл. 6 ал. 2 т.3 имаше изключително положително влияние върху цялата икономика в годините на кризата, защото НАП събираше от лизинговите компании плавно и безпроблемно ДДС. Със сега предложената редакция правителството ще си осигури не малък по обем ДДС еднократно в рамките на няколко месеца в началото на 2014, но това ще доведе до драстичен спад на този приход за бюджета през следващите няколко години живот на договорите за лизинг.

По смисъла на ал.1,т.18 от ДР на ЗДДС в сила от 01.01.2013 г.”лек автомобил” е автомобил,в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил този, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. От посоченото определение е отпаднало съществувалото до 31.12.2012 г. изискване при определяне броя на местата за сядане да се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
За получените от регистрираните по ЗДДС данъчно задължени лица доставки на стоки или услуги възниква право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на чл. 69 от същия закон при ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от закона.
Едно от ограниченията е предвиденото в чл.70.ал.1,т.4 от ЗДДС в редакцията на нормата до изменението й със ЗИД на ЗДДС, обнародван в ДВ,бр.94 от 2012 г.,по силата на което правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74, когато е придобит, внесен или е нает лек автомобил. С изменението в сила от 01.01.2013 г. е отпаднало ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит, когато лекият автомобил е нает.
С оглед възникването на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за доставки на нает или предоставен за ползване лек автомобил по договор е необходимо тези доставки да бъдат квалифицирани като облагаема доставка на стока или услуга.
По смисъла на чл.8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, като понятието за доставка на стока изисква, съгласно чл.6, ал.1 от същия закон, прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.
Наемът или ползването на лек автомобил, който не представлява доставка на стока, трябва по принцип да се квалифицира като доставка на услуга по смисъла на чл.8 от ЗДДС.
Съгласно чл.228 от Закона за задълженията и договорите с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване , а наемателят-да му плати определена цена.
Въпреки, че по своята същност договорът за лизинг, уреден в Глава двадесет и трета от Търговския закон, е вид наемен договор, той има съществени отлики, като в някои случаи отликите са толкова съществени, та както за целите на ЗДДС, така и за целите на счетоводството и корпоративното подоходно облагане, лизинговите договори с определени характеристики имат данъчно третиране, различно от това на наемните отношения и сходно с това на покупко-продажбите. Най-общо лизинговите договори се делят на два вида: оперативен лизинг, където вещта се ползва за определен срок срещу възнаграждение, след което се връща на лизингодателя, и финансов лизинг, който съдържа клауза за прехвърляне собствеността върху лизинговата вещ в рамките на периода по лизинговия договор или след изтичането му. Предвид сходствата и различията между договора за наем и договорите за лизинг, с оглед възникване на правото на приспадане на данъчен кредит за получателя, трябва да се прецени в кои случаи договорът за лизинг следва да бъде определен като наемен договор за целите на ЗДДС.
За целите на облагане с данък върху добавената стойност в ЗДДС е направено следното разграничение на договорите за лизинг:
• договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост;
• договор за лизинг,в който е уговорена само опция за прехвърляне правото на собственост (чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС). Има се предвид, че опцията дава право на лизингополучателя да придобие правото на собственост върху стоката след изтичане на срока на лизинга с допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора съгласно чл.12,ал.5 от ППЗДДС, или пък да се откаже от опцията.

Разпоредбата на чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС разглежда като доставка на стока фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който се предвижда в нормалния ход на събитията собствеността върху стоката да бъде прехвърлена най-късно след заплащане на последната вноска.
Съгласно Международен счетоводен стандарт 17, отнасящ се до договорите за лизинг, който е възпроизведен в Регламент(ЕО)номер-1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) номер-1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, следва да се прави разлика между оперативен лизинг и финансов лизинг, като последният се отличава с това, че на лизингополучателя по същество се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността. Обстоятелствата, че в края на договора е предвидено да се прехвърли собствеността или че настоящата стойност на сбора от вноските е практически идентична с пазарната стойност на стоката, представляват заедно или поотделно критерии, позволяващи да се определи дали договорът може да се квалифицира като договор за финансов лизинг.
Съгласно установената практика на СЕС, понятието за доставка на стока не се отнася до прехвърлянето на собственост в предвидените от приложимото национално право форми, а включва всяка сделка по прехвърляне на материална вещ от определено лице, което овластява друго лице да се разпорежда фактически с нея като собственик.
Поради това в хипотезата, при която договорът за лизинг на лек автомобил предвижда в края на договора да се прехвърли собствеността на автомобила на лизингополучателя или на лизингополучателя да се предоставят присъщите за правото на собственост върху автомобила основни правомощия, а именно да му се прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността на автомобила и ако настоящата стойност на сбора от вноските е практически идентична на пазарната стойност на стоката, сделката следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив.
Предвид принципа за предимство на съдържанието пред формата, независимо как е именуван един договор между страните, право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък за получена доставка на услуга, свързана с предоставен за ползване лек автомобил ще е налице, когато на получателя не се прехвърлят рисковете и изгодите от собствеността на автомобила и ако стойността на сбора от договорените вноски е значително по-ниска от пазарната стойност на автомобила. В случай, че в договора за лизинг е предвидено да се прехвърли собствеността на лекия автомобил, включително и в случаите ,в които е уговорена само опция за прехвърляне на правото на собственост и сбора от вноските е практически идентична на пазарната стойност на автомобила, то е налице доставка на стока по смисъла на чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС и за получателите на доставки по такива договори не възниква право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност от доставчика съгласно чл.70,ал.1,т.4 от ЗДДС.
Предвид изложеното, не е налице право на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато по договор, именуван между страните като договор за наем на лек автомобил са договорени условия, съгласно които се прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността на автомобила и сбора от вноските е практически идентичен на пазарната стойност на автомобила и по същия, макар да не е предвидено да се прехвърли собствеността на автомобила, впоследствие страните договарят прехвърляне на собствеността.
Когато безспорно е налице договор за наем, за данъчните събития по договора, възникнали след 01.01.2013 г..е налице право на приспадане на данъчен кредит, ако са изпълнени и посочените по-горе условия на чл.69 и 71 от ЗДДС за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит и ако не са налице разграниченията на чл.71 от закона. Т.е. в случая,независимо дали самият наемен договор е сключен преди влизане в сила на измененията по чл.70,ал.1,т.4 от ЗДДС, за доставките, наемните вноски за които са дължими след 01.01.3013 г., наемателите ще имат право на приспадане на данъчен кредит за наетия лек автомобил.

В случаи на прекратяване или заместване по договора за лизинг на лек автомобил, както и при тотална щета, когато за начисления данък за получена доставка на услуга, свързана с предоставен за ползване лек автомобил получателят не е имал право на приспадане на данъчен кредит, платените лизингови вноски до момента на прекратяването, заместването или погиването на автомобила следва да се приравнят на насрещни престации на доставка на услуга за предоставяне на ползване/наем на автомобила. Ако на основание чл.25,ал.3,т.1 във връзка с чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС данъкът е начислен при предаването на актива, то съгласно чл.115,ал.6 от ЗДДС при прекратяването или развалянето на договора, както и при тотална щета лизингодателят следва да издаде кредитно известие за цялата сума. Платените лизингови вноски до момента на прекратяване/разваляне на договора или погиване на вещта следва да се приравнят на насрещни престации на доставчика на услуга за предоставяне на ползване на актив (наем), като за тези доставки доставчикът следва да издаде фактури за съответните данъчни събития съгласно чл.25,ал.4 от ЗДДС. В тези случаи за начисления данък върху добавената стойност за получените доставки на услуги, за предоставяне на ползване/ наем на автомобила, данъчните събития, за които са възникнали след 01.01.2013 г. ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, при съобразяване с чл. 69-71 от ЗДДС.
За начисления данък върху добавената стойност за доставките на стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наети леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали по аргумент на противното по чл.70,ал.1,т.5 от ЗДДС, е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Във връзка с изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2013 г. до Национална агенция за приходите са отправени множество запитвания, които касаят правото на приспадане на данъчен кредит за начисления на регистрирани по ЗДДС лица данък върху добавената стойност за получени доставки,свързани с:
-договори за лизинг,в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на лек автомобил.
-договори за лизинг с уговорена само опция за прехвърляне на собствеността на лек автомобил.
-договори за отдаване под наем на лек автомобил (оперативен лизинг).

По смисъла на ал.1,т.18 от ДР на ЗДДС в сила от 01.01.2013 г.”лек автомобил” е автомобил,в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил този, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. От посоченото определение е отпаднало съществувалото до 31.12.2012 г. изискване при определяне броя на местата за сядане да се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
За получените от регистрираните по ЗДДС данъчно задължени лица доставки на стоки или услуги възниква право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на чл. 69 от същия закон при ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от закона.
Едно от ограниченията е предвиденото в чл.70.ал.1,т.4 от ЗДДС в редакцията на нормата до изменението й със ЗИД на ЗДДС, обнародван в ДВ,бр.94 от 2012 г.,по силата на което правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74, когато е придобит, внесен или е нает лек автомобил. С изменението в сила от 01.01.2013 г. е отпаднало ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит, когато лекият автомобил е нает.
С оглед възникването на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за доставки на нает или предоставен за ползване лек автомобил по договор е необходимо тези доставки да бъдат квалифицирани като облагаема доставка на стока или услуга.
По смисъла на чл.8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, като понятието за доставка на стока изисква, съгласно чл.6, ал.1 от същия закон, прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.
Наемът или ползването на лек автомобил, който не представлява доставка на стока, трябва по принцип да се квалифицира като доставка на услуга по смисъла на чл.8 от ЗДДС.
Съгласно чл.228 от Закона за задълженията и договорите с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване , а наемателят-да му плати определена цена.
Въпреки, че по своята същност договорът за лизинг, уреден в Глава двадесет и трета от Търговския закон, е вид наемен договор, той има съществени отлики, като в някои случаи отликите са толкова съществени, та както за целите на ЗДДС, така и за целите на счетоводството и корпоративното подоходно облагане, лизинговите договори с определени характеристики имат данъчно третиране, различно от това на наемните отношения и сходно с това на покупко-продажбите. Най-общо лизинговите договори се делят на два вида: оперативен лизинг, където вещта се ползва за определен срок срещу възнаграждение, след което се връща на лизингодателя, и финансов лизинг, който съдържа клауза за прехвърляне собствеността върху лизинговата вещ в рамките на периода по лизинговия договор или след изтичането му. Предвид сходствата и различията между договора за наем и договорите за лизинг, с оглед възникване на правото на приспадане на данъчен кредит за получателя, трябва да се прецени в кои случаи договорът за лизинг следва да бъде определен като наемен договор за целите на ЗДДС.
За целите на облагане с данък върху добавената стойност в ЗДДС е направено следното разграничение на договорите за лизинг:
• договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост;
• договор за лизинг,в който е уговорена само опция за прехвърляне правото на собственост (чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС). Има се предвид, че опцията дава право на лизингополучателя да придобие правото на собственост върху стоката след изтичане на срока на лизинга с допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора съгласно чл.12,ал.5 от ППЗДДС, или пък да се откаже от опцията.

Разпоредбата на чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС разглежда като доставка на стока фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който се предвижда в нормалния ход на събитията собствеността върху стоката да бъде прехвърлена най-късно след заплащане на последната вноска.
Съгласно Международен счетоводен стандарт 17, отнасящ се до договорите за лизинг, който е възпроизведен в Регламент(ЕО)номер-1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) номер-1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, следва да се прави разлика между оперативен лизинг и финансов лизинг, като последният се отличава с това, че на лизингополучателя по същество се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността. Обстоятелствата, че в края на договора е предвидено да се прехвърли собствеността или че настоящата стойност на сбора от вноските е практически идентична с пазарната стойност на стоката, представляват заедно или поотделно критерии, позволяващи да се определи дали договорът може да се квалифицира като договор за финансов лизинг.
Съгласно установената практика на СЕС, понятието за доставка на стока не се отнася до прехвърлянето на собственост в предвидените от приложимото национално право форми, а включва всяка сделка по прехвърляне на материална вещ от определено лице, което овластява друго лице да се разпорежда фактически с нея като собственик.
Поради това в хипотезата, при която договорът за лизинг на лек автомобил предвижда в края на договора да се прехвърли собствеността на автомобила на лизингополучателя или на лизингополучателя да се предоставят присъщите за правото на собственост върху автомобила основни правомощия, а именно да му се прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността на автомобила и ако настоящата стойност на сбора от вноските е практически идентична на пазарната стойност на стоката, сделката следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив.
Предвид принципа за предимство на съдържанието пред формата, независимо как е именуван един договор между страните, право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък за получена доставка на услуга, свързана с предоставен за ползване лек автомобил ще е налице, когато на получателя не се прехвърлят рисковете и изгодите от собствеността на автомобила и ако стойността на сбора от договорените вноски е значително по-ниска от пазарната стойност на автомобила. В случай, че в договора за лизинг е предвидено да се прехвърли собствеността на лекия автомобил, включително и в случаите ,в които е уговорена само опция за прехвърляне на правото на собственост и сбора от вноските е практически идентична на пазарната стойност на автомобила, то е налице доставка на стока по смисъла на чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС и за получателите на доставки по такива договори не възниква право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност от доставчика съгласно чл.70,ал.1,т.4 от ЗДДС.
Предвид изложеното, не е налице право на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато по договор, именуван между страните като договор за наем на лек автомобил са договорени условия, съгласно които се прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността на автомобила и сбора от вноските е практически идентичен на пазарната стойност на автомобила и по същия, макар да не е предвидено да се прехвърли собствеността на автомобила, впоследствие страните договарят прехвърляне на собствеността.
Когато безспорно е налице договор за наем, за данъчните събития по договора, възникнали след 01.01.2013 г..е налице право на приспадане на данъчен кредит, ако са изпълнени и посочените по-горе условия на чл.69 и 71 от ЗДДС за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит и ако не са налице разграниченията на чл.71 от закона. Т.е. в случая,независимо дали самият наемен договор е сключен преди влизане в сила на измененията по чл.70,ал.1,т.4 от ЗДДС, за доставките, наемните вноски за които са дължими след 01.01.3013 г., наемателите ще имат право на приспадане на данъчен кредит за наетия лек автомобил.

В случаи на прекратяване или заместване по договора за лизинг на лек автомобил, както и при тотална щета, когато за начисления данък за получена доставка на услуга, свързана с предоставен за ползване лек автомобил получателят не е имал право на приспадане на данъчен кредит, платените лизингови вноски до момента на прекратяването, заместването или погиването на автомобила следва да се приравнят на насрещни престации на доставка на услуга за предоставяне на ползване/наем на автомобила. Ако на основание чл.25,ал.3,т.1 във връзка с чл.6,ал.2,т.3 от ЗДДС данъкът е начислен при предаването на актива, то съгласно чл.115,ал.6 от ЗДДС при прекратяването или развалянето на договора, както и при тотална щета лизингодателят следва да издаде кредитно известие за цялата сума. Платените лизингови вноски до момента на прекратяване/разваляне на договора или погиване на вещта следва да се приравнят на насрещни престации на доставчика на услуга за предоставяне на ползване на актив (наем), като за тези доставки доставчикът следва да издаде фактури за съответните данъчни събития съгласно чл.25,ал.4 от ЗДДС. В тези случаи за начисления данък върху добавената стойност за получените доставки на услуги, за предоставяне на ползване/ наем на автомобила, данъчните събития, за които са възникнали след 01.01.2013 г. ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, при съобразяване с чл. 69-71 от ЗДДС.
За начисления данък върху добавената стойност за доставките на стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наети леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали по аргумент на противното по чл.70,ал.1,т.5 от ЗДДС, е налице право на приспадане на данъчен кредит.

 

 

 

 

Създадено от OnlineMarketing.bg